حامیان من ...

 

 

 

 

 

 

رکورد های جهانی ثبت شده

 

رکورد فرود از بیشترین ارتفاع به کمترین ارتفاع

جزییات بیشتر

رکورد صعود از کمترین ارتفاع به بیشترین ارتفاع

جزییات بیشتر